فرزندان نور

تربیت فرزند در خانوادۀ مسیحی - ۱

Episode Summary

فرزندان نه از سخنان ما، بلکه از رفتار ما الگو می‌گیرند. همۀ ما تحت تأثیر محیط خانواده و مدرسه و فرهنگ جامعۀ خود هستیم. کتاب مقدس توجه خاصی به مقام کودکان و تربیت آنها در خانواده دارد.‏

Episode Notes

فرزندان نه از سخنان ما، بلکه از رفتار ما الگو می‌گیرند. همۀ ما تحت تأثیر محیط خانواده و مدرسه و فرهنگ جامعۀ خود هستیم. کتاب مقدس توجه خاصی به مقام کودکان و تربیت آنها در خانواده دارد.‏