فرزندان نور

ورود به پادشاهی آسمان - ۲

Episode Summary

وقتی از راه ايمان، قلب و زندگی خود را به مسیح می‌سپاريم، نجات و حیات جاودانی می‌يابيم و طرز فکر و رفتار ما عوض می‌شود. فقط از طریق ایمان به عيسی مسیح می‌توان به پادشاهی آسمان وارد شد.‏

Episode Notes

وقتی از راه ايمان، قلب و زندگی خود را به مسیح می‌سپاريم، نجات و حیات جاودانی می‌يابيم و طرز فکر و رفتار ما عوض می‌شود. فقط از طریق ایمان به عيسی مسیح می‌توان به پادشاهی آسمان وارد شد.‏