فرزندان نور

پیروزی بر خشم و عصبانیت - ۱۰

Episode Summary

خشم، زنگ خطری است که به ما اعلام می‌کند بعضی از اموال، توقعات و حقوق‌مان را به خدا نسپرده‌ایم. خدا به‌وسیلۀ عواملی ما را امتحان می‌کند تا در شخصیت ما مرواریدهای روحانی به‌وجود آورد.‏

Episode Notes

خشم، زنگ خطری است که به ما اعلام می‌کند بعضی از اموال، توقعات و حقوق‌مان را به خدا نسپرده‌ایم. خدا به‌وسیلۀ عواملی ما را امتحان می‌کند تا در شخصیت ما مرواریدهای روحانی به‌وجود آورد.‏